Επικαιρότητα

Αποτελέσματα της ΕΚΤ για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2020

Στις 26 Μαΐου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2020.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
  • Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
  • Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το ποσοστό του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 31,6% (Λουξεμβούργο) έως 97% (Ελλάδα).

Αποτελέσματα ΕΚΤ