Επικαιρότητα

Διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου («Γ.Ε.ΜΗ.»)

Στις 24 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 83) ο Νόμος 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 30 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ με σχετική τροποποίηση του άρθρου 91 του Νόμου 4635/2019 (προσθήκη νέας παραγράφου 4).

ΦΕΚ Α’ 83/24.5.2021