Επικαιρότητα

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του Νόμου 4490/2017 (Α’ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019

Στις 27 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1723) η υπ’ αριθμ. Α. 1092 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2019, ως προς το έτος ανταλλαγής 2021.

ΦΕΚ Β’ 1723/27.4.2021