Επικαιρότητα

Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης για την Απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADEIive

Στις 21 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1616) η υπ’ αριθμ. Α. 1086 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης για την Απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADEIive.

Ειδικότερα, για την απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, μέσω της υπηρεσίας myAADEIive, υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας των ραντεβού της υπηρεσίας myAADEIive.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, περιλαμβάνεται στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος της εν λόγω Απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για την υποβολή στις ΔΟΥ αίτησης για απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, εξακολουθεί να ισχύει το έντυπο Μ1 «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1027319/677/006Β/03.03.1998 (ΦΕΚ Β’ 194).

ΦΕΚ Β’ 1616/21.4.2021