Επικαιρότητα

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Νόμου 4790/2021

Στις 19 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1587) η υπ’ αριθμ. Α. 1088 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των ΚΑΔ των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Νόμου 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Η διάρθρωση της Απόφασης αυτής είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό αυτής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους (επιχειρήσεις-κομιστές αξιογράφων) και τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.) στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021).

Τέλος, περιλαμβάνεται, επίσης, πίνακας με τους ΚΑΔ των πληττόμενων από την πανδημική κρίση επιχειρήσεων.

ΦΕΚ Β’ 1587/19.4.2021