Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»

Στις 17 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 62) ο Νόμος 4795/2021, στο Μέρος Α’ (άρθρα 2-22) του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την καθιέρωση συστήματος και μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα.

ΦΕΚ Α’ 62/17.4.2021