Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του Νόμου 4781/2021 σχετικά με την αποστολή στοιχείων που αφορούν τη δήλωση αξιογράφων σε αναστολή

Στις 5 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1330) η υπ’ αριθμ. Α. 1080 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του Νόμου 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις»».

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό αυτής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους (επιχειρήσεις-κομιστές αξιογράφων) και τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις εξαιρέσεις,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά/ευεργετήματα,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ (ή μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα) για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 1330/5.4.2021