Επικαιρότητα

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Νόμου 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 516) η υπ’ αριθμ. A. 1022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας καθορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 («Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής») του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17).

ΦΕΚ Β’ 516/9.2.2021