Επικαιρότητα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 250) η ΠΟΛ Α.1009 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον ορισμό των τημάτων διασύνδεσης της ΑΑΔΕ και τις σχετικές αρμοδιότητές τους,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για ζητήματα εφαρμογής, και
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 250/27.1.2021