Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής του e – ΕΦΚΑ

Στις 4 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6) η υπ’ αριθμ. οικ.42/6 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1559/23.4.2020) για τη διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής του e – ΕΦΚΑ.

Στις κατηγορίες των φορέων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e – ΕΦΚΑ, εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

ΦΕΚ Β’ 3/4.1.2021