Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Απόφασης για τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5862) η υπ’ αριθμ. Α. 1300 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στα άρθρα:

  • 4 («τρόπος και διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας “myDATA”»),
  • 5 («χρόνος διαβίβασης σύνοψης παραστατικών»), και
  • 7 («έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας (“myDATA”) υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται»),

της ισχύουσας Α. 1138 Απόφασης «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Νόμου 4174/2013» (ΦΕΚ Β’ 2470).

ΦΕΚ Β’ 5862/31.12.2020