Επικαιρότητα

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2/13.12.2019 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 14 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4522) η υπ’ αριθμ. 178/2/2.10.2020 ΠΕΕ της ΤτΕ, που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 164/2/13.12.2019 ΠΕΕ (ΦΕΚ Β’ 4981/31.12.2019), βάσει της οποίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για:

  • τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στην Ελλάδα,
  • την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής,
  • την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών,
  • τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης,
  • τους κανόνες εποπτείας, και
  • την τήρηση μητρώου της ΤτΕ στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018.

Με την υπ’ αριθμ. 164/2/13.12.2019 ΠΕΕ έχουν υιοθετηθεί οι κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδόσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για:

  • την αδειοδότηση ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος στο πλαίσιο της PSD 2, και
  • τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που οφείλουν να διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

ΦΕΚ Β’ 4522/14.10.2020