Επικαιρότητα

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 13 Οκτωβρίου 2020, το ‘FSB’ δημοσίευσε 36σέλιδη έκθεση αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών (“enhancing cross-border payments”) σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην «Ομάδα των 20»  (‘G-20’), περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες, φθηνότερες και περισσότερο διαφανείς. Επιπλέον, περιλαμβάνεται «Οδικός Χάρτης» (“Roadmap”) με παραδοτέα και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου.

Έκθεση FSB

Δελτίο τύπου FSB