Επικαιρότητα

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για την αξιοποίηση λύσεων “Regulatory Technology” (‘RegTech’) και “Supervisory Technology” (‘SupTech’) από τα μέλη του και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, το ‘FSB’ δημοσίευσε 76σέλιδη έκθεση αναφορικά με την αξιοποίηση λύσεων “RegTech” και “SupTech” από τα μέλη του (δεν περιλαμβάνεται σε αυτά η Ελλάδα) και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

Η τεχνολογία και η καινοτομία μετασχηματίζουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρουσιάζοντας παράλληλα ευκαιρίες, κινδύνους και προκλήσεις για τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ένας σημαντικός τομέας καινοτομίας είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για να βοηθηθούν οι αρχές να βελτιώσουν τις εποπτικές ικανότητες τους - γνωστές ως «SupTech», και οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στην τήρηση των κανονιστικών τους απαιτήσεων - γνωστές ως «RegTech».

Επιπλέον, στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται ενδεικτική περιπτωσιολογία για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται λύσεις “RegTech” και “SupTech” σε διεθνές επίπεδο.

Έκθεση FSB