Επικαιρότητα

Δημοσίευση ΠΕΕ 178/5/2.10.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών

Στις 6 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4410) η υπ’ αριθμ. ΠΕΕ 178/5/2.10.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών. Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι από 25 Φεβρουαρίου 2019 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το “outsourcing”.

Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΠΕΕ καταργείται το Παράρτημα 1 «Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing)» της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (Α΄ 59) και κάθε υφιστάμενη αναφορά σε αυτό νοείται ως αναφορά στην εν λόγω ΠΕΕ.

ΦΕΚ Β’ 4410/6.10.2020