Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2020

Στις 27 Αυγούστου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 4,9% και διαμορφώθηκε σε 29 τρισ. ευρώ (31/3/2019: 27,6 τρισ. ευρώ). Περαιτέρω, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά 0,55% και διαμορφώθηκε σε 2,98% (31/3/2019: 3,5%).

Ακολούθως, ο μεσοσταθμικός δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (“CET 1 ratio”) διαμορφώθηκε σε 14,63% και ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (“return on equity”) σε 0,33%.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ