Επικαιρότητα

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (‘EDPB’) για την αλληλεπίδραση μεταξύ της PSD 2 και του GDPR

Στις 22 Ιουλίου 2020, το ‘EDPB’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2020, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την αλληλεπίδραση μεταξύ της PSD 2 και του GDPR.

Στο εν λόγω σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του ‘EDPB’, θίγονται μια σειρά από θέματα, όπως, μεταξύ άλλων, η έννοια της «ρητής συγκατάθεσης» (“explicit consent”) στο πλαίσιο της PSD 2 και του GDPR.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών EDPB