Επικαιρότητα

Επικαιροποιημένη έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στις 15 Ιουλίου 2020, το ‘FSB’ δημοσίευσε επικαιροποιημένη έκθεση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Επικαιροποιημένη έκθεση FSB