Επικαιρότητα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Νόμου 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44)

Στις 18 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 2425) οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 60967 ΕΞ 2020 «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Νόμου 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44)», και
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 60970 ΕΞ 2020 «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

ΦΕΚ Β’ 2425/18.6.2020