Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (‘ΚΥΑ’) για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων έως 31.05.2020

Σρις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1848) η Κοινή Υπουργική Απόφαση ('ΚΥΑ') υπ' αιρθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 30344  υπό τον τίτλο "Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1αΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) έως και τις 31.5.2020". 

ΦΕΚ Β' 1848