Επικαιρότητα

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στις 7 Μαΐου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1754) η υπ’ αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή απογραφικού δελτίου μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έκδοση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω του διαδικτύου.
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πιστοποίηση φορέων, υπηρεσιών και προσώπων για έκδοση βεβαιώσεων και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του διαδικτύου. Μεταξύ των φορέων που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποίηση είναι οι τράπεζες που συνάπτουν ή ανανεώνουν συμβάσεις δανείων και λοιπών πιστώσεων.
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για θέματα διαλειτουργικότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 7 Μαΐου 2020), με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 5 αυτής.

ΦΕΚ Β’ 1754/7.5.2020