Επικαιρότητα

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (‘COVID-19’) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Στις 21 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 949 και 950) οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (αντίστοιχα):

  • η Υπουργική Απόφαση Α. 1053 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και
  • η Υπουργική Απόφαση Α. 1054 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Αμφότερες οι Υπουργικές Αποφάσεις εξειδικεύουν διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (‘COVID-19’) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55).

ΦΕΚ Β’ 949/21.3.2020

ΦΕΚ Β’ 950/21.3.2020