Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων πληροφόρησης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στις φορολογικές διοικήσεις

Στις 19 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, έως τις 17 Απριλίου 2020, δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων:

  • του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/283 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ», και
  • της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/284 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών».

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής