Επικαιρότητα

Πλήρης άρση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων από 1/9/2019 – Άρθρο 86 του Νόμου 4624/2019

Στις 29 Αυγούστου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 137) ο Νόμος 4624/2019, με το άρθρο 86 του οποίου καταργούνται:

  • το άρθρο πρώτο της από 18/7/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄ 84),
  • οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και
  • οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Το άρθρο 86 του εν λόγω Νόμου τίθεται σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019