Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“fintech”) στα επιχειρηματικά μοντέλα των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Στις 8 Ιουλίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε έκθεση για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“fintech”) στα επιχειρηματικά μοντέλα των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Σύμφωνα με την ‘EBA’, η πλειοψηφία των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν εντός της ΕΕ προχωρούν σε προσαρμογές των επιχειρηματικών τους μοντέλων, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις αλλαγές που επέρχονται με την PSD 2.

Ειδικότερα, επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες αγορές, μέσω:

  • της αύξησης της παροχής «παραδοσιακών» υπηρεσιών πληρωμών που προβλέπονταν στην PSD 1, σε διασυνοριακό επίπεδο,
  • της υποβολής αιτήματος στην αρμόδια εθνική αρχή για αδειοδότηση ως πιστωτικό ίδρυμα, ή/και
  • της παροχής των «νέων υπηρεσιών πληρωμών που προβλέπονται στην PSD 2 (υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών, υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού).

Έκθεση της EBA