Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικός πίνακας της ΑΑΔΕ με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) κατά το έτος 2019

Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ συγκεντρωτικός πίνακας με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) κατά το έτος 2019.

Συγκεντρωτικός πίνακας ΑΑΔΕ

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός