Επικαιρότητα

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης»

Συστήνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (‘EIF’) Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1891/2019).

Η συγκρότηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις ΜμΕ του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

ΦΕΚ Β’ 2197/7.6.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός