Επικαιρότητα

Διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ και ειδικότερα στην ενότητα «Στατιστικά Στοιχεία» έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το έτος 2018. Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω ενότητα περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία για:

  • το δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων και του αριθμού απασχολούμενου προσωπικού των τραπεζών, τακτικών και συνδεδεμένων, μελών της ΕΕΤ,
  • το δίκτυο Α.Τ.Μ. των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ, καθώς και
  • το δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων και απασχολούμενου προσωπικού σε θυγατρικές και υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών-μελών της ΕΕΤ σε χώρες του εξωτερικού (τόσο σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε τρίτες χώρες).

Παράλληλα, έχει επικαιροποιηθεί η αντίστοιχη ενότητα της αγγλικής ιστοσελίδας της ΕΕΤ.

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός