Επικαιρότητα

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες και τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στο πλαίσιο των Νόμων 4428/2016 και 4170/2013

Στις 31 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1995) η υπ’ αριθμ. Α. 1208/24.5.2019 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) όμοια απόφαση και ισχύει».

Με την εν λόγω Απόφαση:

  • προστίθενται νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2019, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017, πλέον των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών που έχουν προσδιοριστεί με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018, και
  • αναθεωρείται ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για την εφαρμογή κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2018, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2018.

ΦΕΚ Β’ 1995/31.5.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός