Επικαιρότητα

Έκθεση του πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου – φόρουμ για την τεχνολογία “blockchain” με τίτλο: “Blockchain and Digital Identity”

Στις 2 Μαΐου 2019, το πανευρωπαϊκό παρατηρητήριο – φόρουμ για την τεχνολογία “blockchain” δημοσίευσε έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις/συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για την αξιοποίηση της εν λόγω τεχνολογίας σε θέματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς» (“Digital Single Market”).

Κείμενο έκθεσης