Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

Με το Νόμο 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66/25.4.2019) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μετεξέλιξη της ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα με διευρυμένο ρόλο και ενισχυμένη αποστολή όσον αφορά τη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

  • δεν θα δέχεται καταθέσεις, και
  • θα στοχεύει σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις (“indirect finance”), μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων (ήτοι τράπεζες) και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

ΦΕΚ Α’ 66/25.4.2019