Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4605/2019 για την τροποποίηση του καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (“golden visa”)

Την 1η Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 52) ο Νόμος 4605/2019, με το άρθρο 42 του οποίου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (“golden visa”).

Ειδικότερα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με προσθήκη και άυλων επενδύσεων (π.χ. αγορά μεριδίων ή μετοχών σε ημεδαπούς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων) στις δραστηριότητες, για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών.

ΦΕΚ Α’ 52/1.4.2019