Επικαιρότητα

Νόμος 4601/2019 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων

Στις 9 Μαρτίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 44) ο Νόμος 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», με τα άρθρα 148-154 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία 2014/55/ΕΕ «για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων».

ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019