Επικαιρότητα

Έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών (‘ENISA’) αναφορικά με την εφαρμογή της PSD 2 στα κράτη μέλη της ΕΕ

Στις 24 Ιανουαρίου 2019, ο ‘ENISA’ δημοσίευσε έκθεση για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής:

  • της PSD 2 στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ, και
  • των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) και κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της PSD 2.

Έκθεση ENISA