Επικαιρότητα

Τροποποίηση της 2ης προκήρυξης του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Αλλαγές σε σχέση με το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που δύνανται να ενταχθούν στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 επέρχονται με την υπ’ αριθμ. 138295 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 54/21.1.2019