Επικαιρότητα

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) σχετικά με τους «κόμβους καινοτομίας» (“innovation hubs”) και το «περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”)

Στις 7 Ιανουαρίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους «κόμβους καινοτομίας» (“innovation hubs”) και το «περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”).

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται μια χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από 24 κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δεν περιλαμβάνεται σε αυτά η Ελλάδα) στην εν λόγω θεματική, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό και την ορθή λειτουργία «κόμβων καινοτομίας» (“innovation hubs”) και «περιβαλλόντων προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”).

Έκθεση Μικτής Επιτροπής