Επικαιρότητα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής δήλωσης των Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5619) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η υφιστάμενη Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ωστόσο, με την Απόφαση αυτή παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι ως άνω υπόχρεοι για να συμμορφωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (από 12 Δεκεμβρίου 2018). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 5619/13.12.2018