Επικαιρότητα

Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5646) η υπ’ αριθμ. 35 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με τίτλο: «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 5646/14.12.2018

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)