Επικαιρότητα

Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5646) η υπ’ αριθμ. 35 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με τίτλο: «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 5646/14.12.2018