Επικαιρότητα

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 «σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ»

Στις 28 Νοεμβρίου, 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 «σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ».

Ο Κανονισμός αυτός, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του (ήτοι στα τέλη Μαΐου 2019), αφορά την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ, η οποία:

  • παρέχεται ως υπηρεσία σε χρήστες που έχουν τόπο διαμονής ή εγκατάστασης στην ΕΕ, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος της υπηρεσίας έχει την έδρα της επιχείρησής του στην ΕΕ, ή
  • διεκπεραιώνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τόπο διαμονής ή εγκατάστασης στην ΕΕ για τις δικές του ανάγκες.

Στην έννοια των «δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα» εμπίπτουν εκείνα τα δεδομένα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό ορισμό του ‘GDPR’ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 4, σημείο 1).

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807