Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Στις 29 Οκτωβρίου 2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Σχέδιο Νόμου