Επικαιρότητα

Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης τόκων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του

Διαδικασία απόδοσης τόκων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τους υπερήμερους οφειλέτες που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2/76797/0025 Υπουργική Απόφαση.

ΦΕΚ Β’ 4805/29.10.2018