Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων έγκρισης συναλλαγών από την πελατεία των τραπεζών μελών της ΕΕΤ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για τους αριθμούς των τηλεφωνικών κέντρων των τραπεζών μελών της στους οποίους θα μπορεί να απευθύνεται προκειμένου να υποβάλλει αιτήματα για την εξαίρεση συγκεκριμένων συναλλαγών από την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (‘ΠΝΠ’) με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Τα εν λόγω αιτήματα, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωσή τους:

  • θα πρέπει να αφορούν συναλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς κοινωνικού συμφέροντος (π.χ. πληρωμή ιατρικών εξόδων, πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό, κ.λπ.), 

  • θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τις τράπεζες, και

  • θα αποστέλλονται από τις τράπεζες στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ.