Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

120η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στην Ρίγα της Λετονίας

  • Οι ευρωπαϊκές τράπεζες προσδοκούν να συμβάλλουν στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας
  • Αιτήματα για ένα σταθερό, διαφανές και ισορροπημένο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 14 και 15 Μαΐου 2015, έλαβε χώρα στην Ρίγα η εξαμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, μέλη της οποίας είναι οι τραπεζικές ενώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου. Την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσώπησαν η Πρόεδρός της και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κα. Λούκα Κατσέλη και ο Γενικός της Γραμματέας κ. Χρήστος Γκόρτσος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του κ. Frédéric Oudéa, προέδρου της ΕΤΟ, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και επισημάνθηκε με ικανοποίηση το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής αναλαμβάνουν ποικίλες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής οικονομίας, στις οποίες οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήδη διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρέτισε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

«Τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης που διαπιστώνουμε στην Ευρώπη είναι ενθαρρυντικά και θα βοηθήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν την υποστήριξή τους προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη διενέργεια αναπτυξιακών επενδύσεων, κατά την παρούσα κρίσιμη συγκυρία», ανέφερε ο κ. Oudéa. «Για την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να  υπάρχει ένα σταθερό, διαφανές και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ευρωστία των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων και  η δυνατότητά τους να παρέχουν ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές λύσεις μέσω των αγορών πιστώσεων, αλλά και κεφαλαίων.»

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατέστη σαφές ότι παραμένει η βαθιά ανησυχία των  πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρόταση για την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων (banking structural reform), λόγω των απροσδόκητων συνεπειών που μπορεί να επιφέρει στην ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν υπηρεσίες στην οικονομία, ιδίως σε περιόδους πίεσης στην αγορά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ, ωστόσο, εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη διαφαινόμενη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών να προωθήσουν ένα απλοποιημένο πλαίσιο που επιτρέπει τις δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης για τους σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας και κινδύνων. 

Καθ’ όμοιο τρόπο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισήμαναν την αντίφαση που ενέχουν οι πολιτικές για την υιοθέτηση ενός Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Financial Transaction Tax) σε ορισμένα κράτη μέλη, παράλληλα με την προώθηση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τον υπολογισμό των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού (Risk Weighted Assets), ως βασικής μεθόδου επιμέτρησης των κεφαλαίων που πρέπει να τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι της έκθεσής τους σε κινδύνους. Επιπλέον, σε σχέση με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την χρήση εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού κινδύνων και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους με τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την υποστήριξη εσωτερικών μοντέλων ενισχυμένων απαιτήσεων, αλλά χωρίς τους ιδιαίτερα  έντονους περιορισμούς που μελετώνται από τους φορείς χάραξης πολιτικής διεθνώς.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις επί των τρεχουσών και μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα και τους κανόνες δεοντολογίας της αγοράς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνωρίζοντας την σημασία των σχετικών θεμάτων, έγινε αναφορά στα πρότυπα καλής πρακτικής και στην εμπειρία που δημιουργείται σε εθνικό επίπεδο επί θεμάτων δεοντολογίας. Σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις συνετές πολιτικές αποδοχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ εξέφρασαν την επιθυμία τους για εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, προκειμένου να βρεθεί μια αναλογική και πρακτική λύση που θα επιτρέπει στους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους να προσελκύουν αξιόλογους επαγγελματίες και να ανταγωνίζονται τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΟ επισήμανε, τέλος, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα θέματα στρατηγικής που έχει προκρίνει η ΕΤΟ για το 2015: την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την Ενιαία Αγορά, την εποπτεία και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, την φήμη του τραπεζικού κλάδου, καθώς και την ψηφιακή τραπεζική. Τόνισε τη σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ της ΕΤΟ και της ΕΚΤ, ως νέας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, και καλωσόρισε την προσεχή ίδρυση του νέου γραφείου της ΕΤΟ στην Φρανκφούρτη. Επισήμανε, επίσης, την πρωτοβουλία των μελών της ΕΤΟ σχετικά με την ανάδειξη της αναγκαιότητας του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της οργάνωσης της πρώτης European Money Week τον Μάρτιο, τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και ΜΜΕ στην Ευρώπη και την δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου της ΕΤΟ για την ψηφιακή τραπεζική, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικές επιπτώσεις που θα έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο επιχειρησιακό μοντέλο των πιστωτικών ιδρυμάτων.