Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζουν τη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ), στο οποίο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (εφεξής ΕΕΤ) εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Π. Ζανιά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Βλ. Γκόρτσο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ τόνισαν τη σημασία ενός ισχυρού και υγιούς τραπεζικού κλάδου για την υποστήριξη της ανάπτυξης, ιδίως σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Συζήτησαν, επίσης, εκτενώς –εκτός από θέματα που αφορούν την λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πελατεία τους και τον πραγματικό τομέα της οικονομίας- τις προτάσεις για την «Τραπεζική Ένωση» (Banking Union). Ειδικότερα, υποστήριξαν πλήρως την απόφαση περί ανάθεσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της αρμοδιότητας άσκησης εποπτείας επί όλων πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του Ευρώ, ως τμήμα του νέου ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.

Περαιτέρω, καλούν τους Ευρωπαίους πολιτικούς να καθορίσουν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ισχυρής ενοποιημένης εποπτικής λειτουργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου (single rule book) και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη θέση των προτάσεων αυτών σε εφαρμογή, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, καθώς και την ανάκαμψη και διευθέτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ συμφωνούν, επίσης, με τις περισσότερες από τις προκλήσεις που αναδεικνύει η Έκθεση Liikanen, εκφράζουν ωστόσο την ανησυχία τους για τον ενδεχόμενο υποχρεωτικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους, καθώς εκτιμούν ότι θα έθετε σε κίνδυνο το μοντέλο της «τραπεζικής πολλαπλών συναλλαγών» (universal banking model) και θα επιδρούσε αρνητικά στην οικονομία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, λόγω της μείωσης των δραστηριοτήτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποστηρίζουν την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διευθέτησης, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα επαρκές πλαίσιο για τη διάσωση τραπεζών με ίδια μέσα (bail-in). Ανακεφαλαιώνοντας τις συστάσεις της έκθεσης Liikanen, τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα τονίζουν την αναγκαιότητα διενέργειας μιας πλήρους αξιολόγησης επιπτώσεων προκειμένου να διερευνηθεί το σωρευτικό κόστος για την οικονομία από την υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμιστικών προτάσεων.

«Η ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς και η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατηρηθούν οπωσδήποτε, ιδίως σε περιόδους κρίσης», δήλωσε ο Christian Clausen, επανεκλεγείς πρόεδρος της ΕΤΟ και Διευθύνων Σύμβουλος της Nordea Bank, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι: «Πρέπει να αναζητήσουμε τις κατάλληλες λύσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και υγιούς χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη».