Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Κυκλοφορία 2 νέων εκδόσεων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών α) Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση β) Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) κατά παράδοση εκδίδει τις μεταφράσεις των κανόνων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) που άπτονται των τραπεζικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, κυκλοφόρησαν από την ΕΕΤ δύο νέες εκδόσεις:

α) Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση – έκδοση υπ’ αριθ.758 του ΔΕΕ (Uniform Rules for Demand Guarantees- URDG 758) και

β) Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων – έκδοση υπ’ αριθ. 681 του ΔΕΕ (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits - ISBP 681).

Στις εκδόσεις αυτές περιέχονται οι επίσημοι κανόνες σε δίγλωσση απεικόνιση (αγγλικά-ελληνικά), βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη (δικηγόρο, τραπεζικό υπάλληλο, επιχειρηματία) να κατανοήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

1. Η έκδοση «Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση – (URDG-758)» περιλαμβάνει κανόνες που ισχύουν σε αυτόνομες εγγυήσεις, αποδεσμευμένες από τη βασική σχέση, της οποίας την εκτέλεση επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, εφόσον υπάρχει ρητή πρόβλεψη στις εγγυητικές επιστολές. Οι νέοι αυτοί κανόνες, ως διάδοχοι των URDG-458, στοχεύουν στη διατύπωση ενός σαφέστερου και πιο ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, με ευρύτερο τομέα εφαρμογής και με έννοιες σαφείς, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες πρακτικές, καλύπτοντας κατά το μέγιστο δυνατό και την αντιμετώπιση των αντεγγυητικών επιστολών σε πρώτη ζήτηση. Σημαντική καινοτομία των URDG 758 αποτελεί η επεξεργασία και διατύπωση υποδείγματος εγγυητικής και αντεγγυητικής επιστολής, που παρατίθενται στο τέλος των Κανόνων, καθώς και σειράς προαιρετικών ρητρών, οι οποίες ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά, μπορούν να ενσωματωθούν στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής. Οι Κανόνες URDG 758 έχουν εγκριθεί και συστήνονται από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπόριο (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL), καθόσον στοχεύουν στην εναρμόνιση των Κανόνων για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Η έκδοση «Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων (ISBP 681)» συνιστά σημαντικό βοήθημα για τους χρήστες ενεγγύων πιστώσεων στις τράπεζες, τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες που εξειδικεύονται στη διαχείριση και μεταφορά εμπορευμάτων, και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αποτελεί δε συμπλήρωμα της έκδοσης υπ’ αριθ. 600 του ΔΕΕ «Uniform Customs and Practice for Documentary Credits», η μετάφραση της οποίας έχει επίσης εκδοθεί από την ΕΕΤ (ελληνική έκδοση «Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτική για τις Ενέγγυες Πιστώσεις – ΟΣΠ 600»).

Η έκδοση αυτή δεν τροποποιεί την έκδοση των ΟΣΠ 600, η οποία εξακολουθεί να παραμένει το επίσημο κείμενο που αντανακλά τη διεθνή τραπεζική πρακτική. Επεξηγεί με λεπτομέρειες τον τρόπο εφαρμογής των γενικών αρχών, που αναφέρονται στις ΟΣΠ 600, στην καθημερινή πρακτική, καλύπτει όρους που απαντώνται συχνά σε καθημερινή βάση, και καλύπτει τα έγγραφα που παρουσιάζονται συχνότερα στις ενέγγυες πιστώσεις (τιμολόγια, έγγραφα μεταφοράς, ασφαλιστήρια και πιστοποιητικά καταγωγής).