Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

"Κοινές Αρχές σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών"

Από την 1η Νοεμβρίου 2009 είναι ευκολότερη για τους καταναλωτές η μεταφορά του προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού τους και του ατομικού λογαριασμού ταμιευτηρίου τους από μια τράπεζα σε άλλη στην Ελλάδα.

Στο εξής, για κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να μεταφέρει είτε τον προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό του είτε τον ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής και θα προσφέρει τη συνδρομή της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Θα έλθει σε συνεννόηση με την παλαιά τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταναλωτή, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές διενεργείται ομαλά, απλά και ταχέως. Τέλος, η νέα τράπεζα θα συνδράμει τον καταναλωτή στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού και στη μεταφορά του υπολοίπου στον νέο λογαριασμό.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τη διαδικασία μέσω του Οδηγού Μεταφοράς, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στην ιστοσελίδα των τραπεζών που προσχωρούν, και θα διατίθεται σε καταστήματα των τραπεζών. Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών βρίσκεται αναρτημένος Κατάλογος των μελών της που έχουν προσχωρήσει στο κείμενο των Κοινών Αρχών, ο οποίος θα επικαιροποιείται σε τακτή βάση. Αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης των Κοινών Αρχών, καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων θα είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία αυτή αυτορρύθμισης είναι πανευρωπαϊκή και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου (European Banking Industry Committee - EBIC) με στόχο την αύξηση της κινητικότητας των πελατών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών προς ιδιώτες.

Για το πλήρες κείμενο των Κοινών Αρχών, τον Οδηγό Μεταφοράς και τον κατάλογο των τραπεζών που έχουν ήδη προσχωρήσει μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hba.gr/Publications/Info/bankcodes