Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δέσμευση των ευρωπαϊκών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη στήριξη της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ), που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009 στη Στοκχόλμη, οι Πρόεδροι των εθνικών τραπεζικών ενώσεων-μελών, περιλαμβανομένης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως δήλωσε ο Alessandro Profumo, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Unicredit: «Παρά την τρέχουσα κρίση, τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να ανταγωνίζονται ενεργά στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και διατηρούν τη δέσμευσή τους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω της χορήγησης πιστώσεων». Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ τόνισαν την ανάγκη διατήρησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων στην Ευρώπη, με γνώμονα τη συμβολή τους στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη γρήγορη έξοδο από την κρίση. Επιπλέον ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ εξέτασαν ενδελεχώς τον αντίκτυπο που έχουν στον τραπεζικό κλάδο τα κρατικά μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας. Αυτό το οποίο αναγνωρίστηκε είναι ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τις εθνικές κυβερνήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές για την αποτροπή του κινδύνου μιας συστημικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, ωστόσο θα πρέπει να περιοριστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

«Η διαφάνεια είναι βασική παράμετρος σε αυτήν τη διαδικασία», τόνισε ο κ. Profumo και πρόσθεσε ότι: «οι όροι υπό τους οποίους παρέχονται τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στις αγορές να κατανοήσουν το βαθμό στρέβλωσης των όρων ανταγωνιστικής ισότητας, καθώς και των αντισταθμιστικών μέτρων». «Συγχρόνως, οι στρατηγικές εξόδου θα πρέπει, συστηματικά, να αποτελούν μέρος των εν λόγω μέτρων. Μόνο τότε μπορούμε να εξασφαλίσουμε υγιή ανταγωνισμό που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της «υγείας» των αγορών». Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ διατύπωσαν το αίτημα για επιστροφή, το συντομότερο δυνατόν, σε μια ελεύθερη αγορά χωρίς άμεση ή έμμεση κρατική παρέμβαση.

2.    Τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα στηρίζουν σταθερά την καθιέρωση μιας βελτιωμένης αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την τραπεζική εποπτεία, η ΕΤΟ επανέλαβε τη στήριξή της στις προτάσεις της Ομάδας de Larosière, καθώς επίσης και στις προτάσεις που ακολούθησαν σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το G-20. Η ΕΤΟ στηρίζει ιδίως την καθιέρωση μακρο-προληπτικής εποπτείας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των κολλεγίων των εποπτικών αρχών, ιδίως μέσω της συμμετοχής στη σύνθεσή τους μιας κεντρικής αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιας φύσεως μέτρα θα διασφαλίσουν την ύπαρξη βασικών κοινών αρχών, συνεπείς πρακτικές και μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

3.    Η ΕΤΟ εξέφρασε επίσης τη στήριξή της στις δεσμεύσεις του G-20 για την ενίσχυση της θεσμικής διακυβέρνησης της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως μέσω της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού και του εποπτικού πλαισίου. Περαιτέρω, εξέφρασε τη στήριξή της για τον μετασχηματισμό του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε έναν παγκόσμιο συντονιστή του ρυθμιστικού πλαισίου, με στόχο αφενός μεν την ενίσχυση της δέσμευσης με τα διεθνή προληπτικά πρότυπα και αφετέρου την επίτευξη συνέπειας σε ό,τι αφορά τις λογιστικές μεθόδους και τις μεθόδους αποτίμησης. Οι ευρωπαίοι τραπεζίτες αναγνώρισαν επίσης τη διεθνή συμφωνία για την εφαρμογή αυστηρότερων απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας αφότου ανακάμψουν πλήρως οι αγορές.

4.    Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός δείκτη μόχλευσης, διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει πρώτα να εναρμονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο οι εφαρμοζόμενοι λογιστικοί κανόνες και ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μόχλευσης με ουσιαστικό τρόπο. Επιπλέον, οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί για την μόχλευση δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της «προσέγγισης βάσει του αναλαμβανομένου κινδύνου» του νέου κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙ).

5.    Τέλος, στο ζήτημα της πολιτικής αποδοχών, η ΕΤΟ υποστηρίζει τις αρχές που υιοθέτησε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) και άλλα διεθνή fora, σύμφωνα με τις οποίες, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αποδοχών θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τα κίνητρα αποδοχών με το συνολικό μακροπρόθεσμο συμφέρον των καταναλωτών, των μετόχων και της ίδιας της επιχείρησης.