Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Επιτόκια Δανεισμού

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει ότι σε όλα τα υφιστάμενα δάνεια, τα επιτόκια χορηγήσεων των τραπεζών δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν. Οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν σήμερα τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, με κανονική ροή χορηγήσεων και σύμφωνα με τις ανάγκες τους και μάλιστα, κατά το μεγαλύτερο μέρος, με πολύ χαμηλότερα επιτόκια από αυτά που ίσχυαν πριν από λίγους μήνες. Ειδικότερα:

Επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων, τόσο στεγαστικών όσο και επιχειρηματικών, είναι συνδεδεμένη:

  • είτε με το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ
  • είτε με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς Euribor.

Δεδομένου ότι και τα δύο αυτά επιτόκια έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη μείωση από τον Οκτώβριο του 2008, σε όλα τα υφιστάμενα δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου υπάρχει κατακόρυφη μείωση του επιτοκίου χορηγήσεων. Για παράδειγμα, την 1η Οκτωβρίου 2008:

  • το επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν 4,25% και σήμερα είναι 2% και,
  • το Euribor ενός μηνός ήταν 5,08% και σήμερα είναι 1,97%, και τείνει συνεχώς μειούμενο.

Οι μειώσεις αυτές επέρχονται αυτόματα στα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι ελληνικές τράπεζες, εφόσον εξυπηρετούνται κανονικά.

Ας σημειωθεί ότι από τα περίπου 70 δισεκ. ευρώ στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου που έχουν χορηγήσει συνολικά οι ελληνικές τράπεζες, τα 30 δισεκ. ευρώ είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ και τα 40 δισεκ. ευρώ με το Euribor. Κατά συνέπεια, η συνολική μείωση της επιβάρυνσης από αυτά τα δάνεια υπερβαίνει το 1,8 δισ. Ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δόση ενός στεγαστικού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 20 ετών, με επιτόκιο αναφοράς το Euribor έχει μειωθεί πάνω από 20% από τον Οκτώβριο του 2008, όπως φαίνεται και από τον πίνακα κατωτέρω.

Ενδεικτικές δόσεις στεγαστικών δανείων για δάνειο 100,000 Ευρώ με εικοσαετή διάρκεια και spread 1%

 Επιτόκιο αναφοράς 

  Οκτώβριος 2008

 21 Ιανουαρίου 2009

 Διαφορά δόσης
(σε €)

Διαφορά δόσης
(%) 

 Επιτόκιο ΕΚΤ

 4,25%

 2,00%

 

 

 Δόση

 674 €

 555 €

 -119

 -18%

 Euribor 1 μηνός

 5,08%

 1,97%

 

 

 Δόση

 721 €

 553 €

 -168

 -23%

 Euribor 3 μηνών

 5,29%

 2,31%

 

 

 Δόση

 733 €

 570 €

 -163

 -22%

Αν στα προαναφερθέντα στοιχεία προστεθούν και τα δάνεια προς όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένα με το Euribor και το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 130 δισ. Ευρώ, προκύπτει ότι το συνολικό όφελος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τη μείωση των επιτοκίων ανέρχεται συνολικά σε 5,6 δισ. Ευρώ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι και για τα νέα δάνεια έχουν ανακοινωθεί ήδη από τις περισσότερες τράπεζες μειώσεις επιτοκίων, παρά την αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου και τα υψηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων (λόγω της κρίσης), που έχουν ως εύλογο αποτέλεσμα τα περιθώρια δανεισμού (spreads) να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σημαντικότατη, όπως αναφέρθηκε, μείωση του Euribor, δηλαδή του επιτοκίου βάσης των δανείων, υπερκαλύπτει την όποια αύξηση του περιθωρίου δανεισμού.