Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την απεργία της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως φορέας εκπροσώπησης των εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, επιθυμεί να ενημερώσει το συναλλακτικό κοινό ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την σε εξέλιξη απεργία του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα ενεργειών της:

(α) Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της ΕΧΑΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαμόρφωσε μια μόνιμη εναλλακτική διαδικασία διακανονισμού του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά συνέπεια, αν συμβεί εκ νέου τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος να μην λειτουργήσουν για οποιοδήποτε λόγο, ο διακανονισμός του χρηματικού σκέλους των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα διενεργείται απρόσκοπτα μέσω του τραπεζικού συστήματος.

(β) Σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΣ και αφού εξασφαλίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό ασφαλείας για τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών ΕΡΜΗΣ/TARGET, συνέβαλε στην πλήρη επαναφορά και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων που διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία, και τα οποία αφορούν:

  • τη μεταφορά και το διακανονισμό κεφαλαίων μικρής αξίας (όπως π.χ. για την πληρωμή μισθών και συντάξεων),
  • το διακανονισμό των επιταγών που διακινούνται διατραπεζικά μέσω του συστήματος Diascheque, και
  • την ανάληψη μετρητών στα ΑΤΜs των τραπεζών σε διατραπεζική βάση, εφόσον υφίσταται επάρκεια μετρητών.

Σημειώνεται, πάντως, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στο διακανονισμό επιταγών μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, αν δεν συνεχίσει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στο σύστημα  πληρωμών ΕΡΜΗΣ/TARGET της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν θα είναι δυνατή ούτε η μεταφορά και ο διακανονισμός κεφαλαίων μέσω αυτού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αδυναμία πλήρους εξυπηρέτησης του συναλλακτικού κοινού ως προς την ανάληψη μετρητών οφείλεται στο γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι εφικτό, λόγω της απεργίας, να αντλήσουν τραπεζογραμμάτια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το λόγο αυτό, εξαντλούν κάθε προσπάθεια για αποτελεσματική ανακύκλωση του υφιστάμενου αποθέματος μετρητών στην αγορά. Εν όψει αυτού, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα μετρητά αποτελούν το σημαντικότερο μέσο πληρωμών στη χώρα μας, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών κρίνει αναγκαία την ανάληψη από κάθε αρμόδιο φορέα πρωτοβουλιών για την άμεση διασφάλιση επαρκούς προσωπικού ασφαλείας στην Τράπεζα της Ελλάδος και την τροφοδοσία των τραπεζών με μετρητά.