Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN από την 1η Ιουλίου 2007

Η χρήση του διεθνούς αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) οδηγεί σε αυτοματοποίηση και χαμηλότερο κόστος τις πληρωμές σε ευρώ μέσα στην Ελλάδα.

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα), προς δικαιούχους σε άλλες ελληνικές τράπεζες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αυτοματοποίησης και υψηλότερου κόστους αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για τον IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν οι τράπεζες της χώρας μας στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η χρήση του ΙΒΑΝ θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2007 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (εμβάσματα) που θα γίνονται εντός της χώρας.

Ο IBAN (International Bank Account Number) είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος κωδικός προσδιορισμού του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη και διευκολύνει την τυποποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη μείωση των λαθών και την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι τον ΙΒΑΝ του κάθε πελάτη, τον δημιουργεί αποκλειστικά η τράπεζα στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη.

Οι πελάτες των τραπεζών που θέλουν να στείλουν μία πληρωμή σε ευρώ σε ένα δικαιούχο (προμηθευτή, συγγενή κ.λ.π.) θα πρέπει να φροντίσουν να λάβουν τον IBAN του δικαιούχου και να συμπεριλάβουν αυτήν την πληροφορία στην οδηγία πληρωμής που δίνουν στην τράπεζά τους.

Οι δικαιούχοι των πληρωμών, από την πλευρά τους, θα πρέπει να γνωστοποιούν τον IBAN τους στον αποστολέα της πληρωμής, παραδείγματος χάριν με την αποτύπωση του επί των τιμολογίων πληρωμής.

Όλες οι τράπεζες της χώρας μας αναφέρουν τον IBAN του κάθε πελάτη τους, στα τραπεζικά Βιβλιάρια και στα έντυπα κίνησης των λογαριασμών της πελατείας.

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι πελάτες θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται και στις οποίες τηρούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.


Σημειώσεις προς τους Δημοσιογράφους

1. Ο IBAN (International Bank Account Number) είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός δομημένος σύμφωνα με προδιαγραφές που έχει φτιάξει ο διεθνής οργανισμός προτύπων ISO (International Standards Organization) και είναι μια διευρυμένη έκδοση του υπάρχοντος τραπεζικού αριθμού λογαριασμού του πελάτη για να τον καταστήσει αναγνωρίσιμο διεθνώς. Στη χώρα μας ο ΙΒΑΝ έχει μήκος 27 χαρακτήρων. Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες από αριστερά καθορίζουν τη χώρα. Οι δύο επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου τα οποία με ένα διεθνή αλγόριθμο επικυρώνουν ολόκληρο τον ΙΒΑΝ. Το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού. Στην Ελλάδα ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού περιέχει στα τρία πρώτα από αριστερά ψηφία τον τριψήφιο κωδικό της τράπεζας (χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος), τα τέσσερα επόμενα ψηφία δηλώνουν τον κωδικό του καταστήματος της τράπεζας (προσδιορίζονται από την ίδια την τράπεζα) και τα επόμενα δεκαέξι ψηφία δηλώνουν τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη. Να σημειωθεί ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το πλήθος των χαρακτήρων του ΙΒΑΝ μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τους 27 χαρακτήρες που έχουν οι ελληνικοί ΙΒΑΝ. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.europeanpaymentscouncil.eu

2. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι o φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1928 και σήμερα αριθμεί 28 μέλη - 24 τακτικά και 4 συνδεδεμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες e-mail: ktavlar@hba.gr